Posiadasz konto?
Zaloguj się
Jesteś tu pierwszy raz?
Zarejestruj się

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU
krainadrzwi.pl
(obowiązujący dla umów zawartych od dnia 25.12.2014 r.)

 

I. Definicje pojęć

1. Poniższym pojęciom w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

a) Sprzedający: 8DESIGNO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Czermnie-Kolonii przy ul. Dworskiej 12 (26-260 Fałków), NIP: 6581991098, REGON: 385956349
b) Klient, Kupujący – osoba posiadająca konto Klienta w serwisie Sklepu lub składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu i zawierająca na ustalonych warunkach umowę sprzedaży ze Sprzedającym. Klientem/Kupującym może być:
osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych.  
c) Sklep – sklep internetowy stanowiący serwis internetowy w domenie www.krainadrzwi.pl,
d) Konsument – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
e) Zamówienie – czynność Klienta/Kupującego dokonywana w celu zawarcia umowy sprzedaży, skutkująca złożeniem Sprzedającemu oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,
f) Regulamin – regulamin sklepu krainadrzwi.pl,
g) Użytkownik – osoba przeglądająca asortyment Sklepu.

2. Adres do korespondencji w sprawach związanych z działalnością Sklepu, w tym w sprawach reklamacji: 8DESIGNO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Czermno-Kolonia, ul. Dworska 12 (26-260 Fałków)

3. adres e-mail do kontaktu w sprawach zamówień w Sklepie, w tym w sprawach reklamacji: biuro@krainadrzwi.pl

4. nr telefonu do kontaktów w sprawach zamówień w Sklepie, w tym w sprawach reklamacji: 574 060 300.    

 

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep
c) zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,
d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
e) tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Sprzedający.

3. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na:

a) umożliwieniu przeglądania asortymentu Sklepu;
b) umożliwieniu dokonywania Klientom poprzez serwis Sklepu zamówień na towary, których asortyment i ceny został wskazany na stronie Sklepu;
c) prowadzeniu internetowej platformy sprzedaży wysyłkowej towarów zamówionych przez Kupujących (zawierania umowy sprzedaży na odległość);
d) umożliwieniu zakładania i prowadzenia konta Klienta w ramach serwisu Sklepu;
e) przesyłaniu newslettera dla Klientów, którzy wyrazili wolę jego otrzymywania.  

4. Sprzedający informuje, że usługi wskazane w ppkt. a, d i e pkt. 3 powyżej są usługami nieodpłatnymi.

5. Zamówienia dokonywane na towary, których asortyment został wskazany na stronie sklepu są w każdym przypadku zamówieniami z obowiązkiem zapłaty i prowadzą do zawarcia odpłatnej umowy sprzedaży zamówionego towaru.

6. Sprzedający zastrzega, że informacje o asortymencie towarów oraz cenach, podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien spełnić niżej wymienione minimalne wymagania techniczne:
posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla, FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, posiadać włączoną obsługę Java Script, posiadać aktywny adres e-mail

 

III. Rejestracja Kupującego i konto Kupującego, Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług przeglądania asortymentu sklepu dokonuje się poprzez otwarcie strony serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

2. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług założenia i prowadzenia konta Klienta dokonuje się poprzez rejestrację konta Klienta.

3. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług newslettera, zamawiania towarów i zawierania na odległość umowy sprzedaży może się dokonać poprzez:
rejestrację Kupującego i założenie przez niego konta;
złożenie przez Kupującego jednorazowego zamówienia jako gość Sklepu bez tworzenia stałego konta Klienta.

4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w pkt. 2.3.c-e zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, a Klient będący Konsumentem posiada również prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

5. Rejestracja Kupującego jest bezpłatna  i niezbędna do założenia Konta.

6. Rejestracja Kupującego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Sklepu.

7. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

8. W formularzu rejestracyjnym Kupujący podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji zamówienia.

9. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca przesyła pocztą elektroniczną na podany adres potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z potwierdzeniem loginu i hasła oraz linkiem aktywującym konto.

10. Posiadanie Konta umożliwia Kupującemu w szczególności:

  • bezpośrednie dokonywanie zamówień;
  • edytowanie Danych osobowych, w tym adresów dostawy;
  • przeglądanie historii Zamówień
  • zamówienie Newslettera.

11. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Kupujący jest obowiązany należycie zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób niepowołanych.

12. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem niżej wskazanych oświadczeń:

a) zapoznałem się  z treścią Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość i akceptuję jego postanowienia
b) przystępuję do korzystania z usług Sprzedającego dobrowolnie,
c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania ze Sklepu,
d) dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem
g) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomości i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu (nie stanowiących informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego).

13. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:

a) jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z regulaminem Sklepu;
b) jeżeli działalność Klienta zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) jeżeli Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Kupującego,
d) jeżeli  Kupujący przesyła niezamówione informacje handlowe,
e) jeżeli Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu
f) jeżeli podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Kupujący podaje nieistniejące miejscowości, nieistniejące w miejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.

14. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną także w przypadku, kiedy Kupujący nie złożył zmówienia lub nie logował się na konto w ciągu jednego roku od ostatniej aktywności.

15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Sprzedającego na podany w  procesie rejestracji adres e-mail i skutkuje trwałym usunięciem konta klienta.  

16. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego wskazany w Regulaminie albo poprzez oświadczenie o usunięciu konta

17. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z zachowaniem  14-dniowego okresu wypowiedzenia.

18. Sprzedający uprawniony będzie do odmowy zarejestrowania Kupującego jeżeli zaistnieją przesłanki określone w pkt. 10 powyżej. Sprzedający zawiadomi Kupującego o odmowie rejestracji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji od odmowy zarejestrowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie.

19. Zabrania się umieszczania przez Klienta w swoim koncie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wezwania Kupującego do usunięcia treści bezprawnych z wyznaczeniem na ich usunięcie terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sprzedający będzie uprawniony do usunięcia treści bezprawnych.

 

IV. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez Sklep za pomocą elektronicznego formularza zamówienia.

2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i składa się z następujących czynności technicznych:

a) wybrania towarów z asortymentu prezentowanego w Sklepie wraz z wybraniem ilości towarów;
b) dodania towarów do koszyka;
c) zalogowania do konta Klienta lub podania prawidłowych danych w przypadku dokonywania zamówienia bez rejestracji (jako gość);
d) wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
e) potwierdzenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

4. Kupujący przed potwierdzeniem może dokonać jeszcze modyfikacji lub korekty swojego zamówienia oraz danych, które przekazał Sprzedającemu w formularzu zamówienia

5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego cena sprzedaży i koszty przesyłki są wiążące dla Stron, o ile Sprzedający przyjmie ofertę Kupującego.

6. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia, w terminie 3 dni roboczych wysyła na wskazany przez Kupującego adres e-mail oświadczenie dotyczące złożonego zamówienia.  W wiadomości Sprzedający:

a) oświadcza, że przyjmuje ofertę Kupującego i zobowiązuje się do wykonania umowy według zamówienia Kupującego. W wiadomości potwierdzającej przyjęcie oferty/zamówienia Sprzedający przekazuje numer zamówienia, jego specyfikację i koszty. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia Sprzedającego;
b) oświadcza, że odmawia przyjęcia oferty Kupującego. Do odmowy przyjęcia zamówienia może dojść w szczególności wtedy, kiedy Sprzedający ustali, że towary objęte zamówieniem nie są dostępny lub termin ich dostarczenia nie może być precyzyjnie ustalony. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia umowa nie zostaje zawarta.

7. Jeżeli przed złożeniem przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty, o którym mowa w pkt. 6 a) powyżej Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać.

8. Po zawarciu umowy Sprzedający może informować Kupującego zmianie statusu zamówienia poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

9. Kupujący nie będący Konsumentem może anulować zamówienie do chwili nadania przesyłki z towarem przez Sprzedającego, poprzez odstąpienie od umowy. W takiej sytuacji Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest do zapłaty odstępnego stanowiącego równowartość 20% ceny brutto zakupionych przedmiotów. W przypadku gdyby Kupujący uprzednio uiścił zaliczkę, kwotę zaliczki uważa się za zapłacenie odstępnego i Sprzedający uprawniony jest do jej zatrzymania. W przypadku gdyby kwota zaliczki przewyższała kwotę odstępnego, nadwyżka zostaje zwrócona Kupującemu. W przypadku gdyby kwota zaliczki nie pokrywała w całości odstępnego – Kupujący jest zobowiązany do zapłaty różnicy. Powyższa zasada nie dotyczy Konsumentów.

10. W przypadku Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przed wysłaniem zakupionego przedmiotu w przypadku:

a) posiadania wiedzy o złej sytuacji finansowej Kupującego (w tej sytuacji Sprzedający może uzależnić wydanie zakupionego przedmiotu od uprzedniej zapłaty całej ceny sprzedaży);
b) błędów w serwisie Sklepu, wynikających z czynników niezależnych od Sprzedającego;
c) zalegania przez Kupującego z jakimikolwiek należnościami w stosunku do Sprzedającego.  

11. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Sprzedający składa Kupującemu w formie elektronicznej (e-mail) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.  

12. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż”, o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność dokonania zakupu. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy cenach z wyprzedaży jest ograniczona. Sprzedający informuje również w opisie przedmiotu w Sklepie o wyczerpaniu pakietu dodatków oferowanych łącznie ze sprzedawanym przedmiotem.  

13. Sprzedający potwierdza Kupującemu zawarcie umowy dołączając do zakupionego towaru fakturę VAT. Dowód zakupu w postaci faktury zawiera oznaczenie Sprzedawcy, datę sprzedaży, oznaczenie przedmiotu, jego ilość i cenę oraz datę sprzedaży.  

14. Kupującemu będącemu Konsumentem Sprzedający przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zawierające następujące dane:
opis zakupionego przedmiotu oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem;
dane identyfikujące sprzedającego, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Sprzedającego, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu ze Sprzedającym i składania reklamacji;
cena sprzedaży brutto oraz koszty przesyłki (o ile koszty takie ponosi Kupujący) oraz wybrany przez Kupującego sposób i termin zapłaty;
czas dostarczenia zakupionego przedmiotu przez Sprzedającego oraz opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad oraz zapewnienie, że według najlepszej wiedzy Sprzedającego rzecz kupiona nie posiada wad;
udzielenie gwarancji (o ile gwarancja została udzielona), osoba gwaranta oraz treść gwarancji. Sprzedający zastrzega, że potwierdzenie umowy w tej części może być dokonane także w formie pisemnej, poprzez dostarczenie Konsumentowi dokumentu gwarancji, co następuje najpóźniej w chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu;
brak zobowiązania Sprzedającego do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.  
15. Sprzedający równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, w którym zawiera następujące informacje i dane:
sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy;

16. Potwierdzenie zawarcia umowy, jak również pouczenie i wzór, o których mowa w pkt. 14,  jest przekazywane Konsumentowi do chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu.

17. Złożenie przez Kupującego zamówienia przez telefon stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i dokonuje się w trakcie rozmowy z uprawnionym konsultantem. W odpowiedzi na ofertę Kupującego konsultant potwierdza cenę towaru oraz koszty przesyłki oraz informuje (bezpośrednio lub w kolejnej rozmowie) dostępności wszystkich lub części towarów oraz o możliwym czasie dostawy. W przypadku niedostępności żadnego z zamówionych towarów umowa nie zostaje zawarta.

18. W przypadku, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Sprzedającego (konsultant) przekazuje Kupującemu będącego Konsumentem informacje i dane wskazane w pkt. 14 i 15, oraz odbiera od Konsumenta potwierdzenie o tym, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Na życzenie Konsumenta i po podaniu przez niego adresu e-mail, informacje mogą być przekazane na trwałym nośniku w postaci wiadomości e-mail. Konsument potwierdza w takim przypadku fakt otrzymania informacji i danych, o których mowa wyżej oraz fakt zapoznania się z nimi.  

19. Sprzedający potwierdza Konsumentowi treść proponowanej umowy sprzedaży zawartej w wyniku zamówienia telefonicznego na trwałym nośniku w formie wiadomości e-mail. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest oświadczenie Konsumenta o potwierdzeniu zamówienia, złożone pocztą elektroniczną w odpowiedzi na potwierdzenie  umowy otrzymane od Sprzedającego.  Umowa sprzedaży z Konsumentem zawierana jest w takim przypadku z chwilą złożenia przez Konsumenta oświadczenia o potwierdzeniu zamówienia, którego treść i warunki otrzymał on od Sprzedającego po rozmowie telefonicznej.

20. Sprzedający informuje, że rozmowy telefoniczne, których przedmiotem będzie składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży na odległość mogą być rejestrowane.

 

V. Ceny towarów i koszty wysyłki

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Po zawarciu umowy z Kupującym Sprzedający jest związany ceną towaru i nie będzie jej zmieniał.

3.   W przypadku, kiedy Sprzedający wymaga poniesienia kosztów dostawy zakupionego przedmiotu, Kupujący jest informowany o kosztach dostawy i sposobie dostawy zarówno przed złożeniem zamówienia, na etapie jego kompletowania, jak i przed zatwierdzeniem zamówienia, które jest równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu na warunkach określonych przez Sprzedającego.

 

VI. Czas realizacji zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia, to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Sprzedający zapewnia czas realizacji zamówienia od 1 dnia roboczego do 4 tygodni, w zależności od rodzaju asortymentu Sklepu. Czas dostawy określonego przedmiotu jest zawsze podawany w jego opisie w Sklepie.  

3. W przypadkach szczególnych, niezależnych od Sprzedającego czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O wydłużeniu czasu realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

4. W przypadku przedmiotów wykonywanych na zamówienie Kupującego i posiadające szczególne właściwości (specyfikację) określone w zamówieniu, termin realizacji umowy, w tym termin dostawy do Kupującego jest ustalany indywidualnie. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w przypadku kiedy nie akceptuje podanego przez Sprzedającego terminu realizacji umowy.

5. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Zakupione przedmioty są dostarczane za pośrednictwem podmiotu świadczącego działalność polegającą na odpłatnym dostarczaniu przesyłek. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

 

VII. Formy płatności

1. Kupujący może wybrać płatność za zakupiony przedmiot w formie: 1. GOTÓWKA 2. PRZLEW TRADYCYJNY 3. PŁATNOŚCI PayPal 4. PayU lub raty PayU .

2. Sprzedający może dopuścić również płatność gotówką przy odbiorze zakupionego towaru  w siedzibie Sprzedającego lub innym wyznaczonym przez Sprzedającego punkcie odbioru. O dopuszczalnej płatności przy odbiorze osobistym towaru Sprzedający informuje wyraźnie na stronie przedmiotu w Sklepie, umożliwiając Klientowi wybór tej formy uiszczenia ceny.  

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania zadatku na poczet ceny sprzedaży w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia. Zastrzeżenie takie dotyczy w szczególności:

towarów nietypowych, niedostępnych w normalnej sprzedaży na terenie Polski a sprowadzanych na indywidualne zamówienia,
towarów wykonywanych na zamówienie i posiadających szczególne właściwości określone w złożonym zamówieniu.
zamówień, których łączna wartość przekroczy kwotę brutto 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)

4. O konieczności uiszczenia zadatku Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie złożonego zamówienia. Sprzedający w tej wiadomości poinformuje Kupującego o wysokości zadatku oraz o terminie jego wpłaty. Potwierdzając złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na zasady płatności zadatku.  

5. W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego zadatku w umówionym terminie zamówienie uznaje się za anulowane. Termin płatności zadatku rozpoczyna bieg od momentu zawarcia umowy między Stronami. Kupujący jest zwolniony z obowiązku wpłaty zadatku w przypadku odmowy przyjęcia oferty przez Sprzedającego.

6. W przypadku płatności przelewem przed wysłaniem przesyłki (przedpłaty) Sprzedający ma prawo wstrzymać się z wysyłką przedmiotu do czasu zaksięgowania na jego rachunku bankowym kwoty w wysokości odpowiadającej cenie sprzedaży wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.

7. W przypadku płatności przelewem PayPal Kupujący zostanie obciążony dodatkową prowizją wynoszącą 3,00% liczoną od wartości całego koszyka.

 

VIII. Tryb zgłaszania uszkodzenia przesyłek. Wymiana przesyłek uszkodzonych w transporcie

1. Sprzedający zapewnia należyte zabezpieczenie i opakowanie rzeczy sprzedanej, które pozwala zachować jej całość i nienaruszalność w czasie transportu. Kupujący zapewnia dostawę zakupionych przedmiotów własnym transportem, co gwarantuje traktowanie przesyłki w przewozie odpowiednie dla  właściwości sprzedanej rzeczy.

2. Sprzedający zapewnia możliwość dokonania przez Kupującego szczegółowych oględzin dostarczonej rzeczy, celem stwierdzenia, czy nie posiada ona widocznych wad lub uszkodzeń powstałych w transporcie. Na życzenie Kupującego, po dokonaniu odbioru, dostarczony przedmiot jest ponownie pakowany w sposób pozwalający na przechowywanie go w miejscu dostawy bez dostępu szkodliwych czynników zewnętrznych.

3. Z czynności odbioru dostarczonego przedmiotu sporządzany jest protokół.

4. Kupujący, lub wyznaczona przez niego inna osoba, odbierając przesyłkę dostarczoną przez Sprzedającego jest zobowiązana zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi w toku odbioru jakąkolwiek wadę lub uszkodzenie rzeczy, jest uprawniony uczynić o tym wzmiankę w protokole odbioru oraz odmówić odbioru dostarczonej rzeczy, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu niezwłocznie całą zapłaconą kwotę, albo ustali z Kupującym nowy termin dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

5. Sprzedający informuje, że podpisanie przez Kupującego pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrzeżeń i niesporządzenie protokołu szkody może oznaczać, że przesyłka została odebrana bez zastrzeżeń, a zakupiony towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym, co nie pozbawia Kupującego możliwości składania reklamacji i żądania zwrotu towaru z powodu jego uszkodzenia w transporcie.

6. W przypadku kiedy towar zostanie zwrócony Sprzedającemu z powodu:

a) podania przez Kupującego błędnych danych adresowych;
b) nieodebrania przez Kupującego przesyłki w terminie umówionym ze Sprzedawcą;
c) innej przyczyny leżącej po stronie Kupującego,

Sprzedający ma prawo obciążyć kupującego rzeczywistymi kosztami obsługi zwrotnego transportu zakupionego przedmiotu do sprzedającego. W przypadku wskazanym wyżej koszt ponownej dostawy zakupionego towaru ponosi w każdym przypadku Kupujący.

 

IX. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.

1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych. W przypadku kiedy przedmiotem asortymentu Sklepu jest rzecz używana, lub niepełnowartościowa, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie sprzedawanego przedmiotu. Sprzedający dostarcza kupującemu rzecz wolną od wad.

2. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty na zasadach ustalonych w dokumencie gwarancji, określającym obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, kiedy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu.

3. Oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa wyżej znajduje się na stronie internetowej Sklepu, w podstronie „karta gwarancyjna”, jest wręczane na piśmie Kupującemu przy wydaniu zakupionego przedmiotu, a nadto jest zawarte na trwałym nośniku, przy potwierdzeniu konsumentowi zawarcia umowy sprzedaży oraz jej warunków.   

4. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotów kupowanych w sklepie Sprzedającego (realizowane w trybie gwarancji jakości jak i w trybie rękojmi za wady) powinny być składane na piśmie, na adres do korespondencji podany w pkt. I Regulaminu, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: reklamacje@kon-trade.pl  W razie konieczności przesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego oraz ustalić termin przesłania towaru. Koszt przesłania towaru zakupionego przez Kupującego ponosi Sprzedający. Celem usprawnienia obsługi reklamacji Kupujący powinien wypełnić i dołączyć do przesyłki protokół reklamacyjny, który zostanie mu przesłany przez Sprzedającego po otrzymaniu wiadomości o reklamacji lub pobierze ze strony internetowej Sklepu. W protokole reklamacyjnym wskazane jest wpisanie numeru faktury zakupu towaru lub paragonu fiskalnego.

5. Kupujący będący Konsumentem winien wskazać czy realizuje uprawnienie z gwarancji, czy też uprawnienie z rękojmi za wady towaru.

6. W przypadku kiedy Kupującym nie jest Konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).     

 

X. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży. Zwroty i wymiany

1. Konsument, który zakupił przedmiot w Sklepie Sprzedającego ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego przedmiotu, a w przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - licząc od dnia otrzymania ostatniej zakupionej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę, to jest: 8DESIGNO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Czermnie-Kolonii przy ul. Dworskiej 12 (26-260 Fałków), NIP: 6581991098, REGON: 385956349, telefon kontaktowy: 574 060 300, adres e-mail: biuro@krainadrzwi.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną lub doręczone bezpośrednio do naszej siedziby). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego na stronie sklepu www.krainadrzwi.pl, oraz na stronie sprzedawcy krainadrzwi w serwisie allegro, jednak nie jest to obowiązkowe. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

2. W przypadku skutecznego złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 Sprzedający zwróci Konsumentowi całą zapłaconą przez niego kwotę, obejmującą cenę sprzedaży – a także koszty przesyłki, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Konsumentowi koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki.

3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem, na wskazany przez Konsumenta w treści tego oświadczenia rachunek bankowy. Jeżeli Konsument nie wskazał w oświadczeniu numeru rachunku bankowego, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument

4. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem uiszczonej przez Konsumenta kwoty do chwili otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania Sprzedającemu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Konsument który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych jest zobowiązany do dokonania zwrotu Sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedający poświadcza Konsumentowi na piśmie fakt otrzymania zwrotu zakupionego towaru, wskazując datę otrzymania zwrotu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta na zasadach wyżej ustalonych Konsument pokrywa koszty zwrotu przedmiotu do Sprzedającego. O maksymalnej kwocie, jaka podlegałaby uiszczeniu w przypadku zwrotu przedmiotu po odstąpieniu od umowy Kupujący jest informowany w pouczeniu, jakie otrzymuje od Sprzedającego.    

8. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy przedmiotem zamówienia jest przedmiot nieprefabrykowany, wykonywany na zamówienie i według podanej przez Kupującego specyfikacji, lub służący do zaspokajania jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania  z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

XI. Rejestracja w bazie danych, ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie lub zakładając Konto Klienta, Klient/Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży oraz w celach związanych ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie właściwych danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów i Kupujących jest Sprzedający.

3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie adres poczty elektronicznej.

4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

5. Użytkownik odrębnie wyraża i cofa zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych dla celów marketingowych.  

6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.  Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Sklepu.

 

XII. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane i informacje:

a) imię i nazwisko
b) login klienta
c) adres poczty elektronicznej
d) opis usterki, w tym datę  (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta pocztą elektroniczną lub na piśmie.

4. W przypadku uznania reklamacji Klient otrzyma zwrot wydatków poniesionych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści oraz odpowiedzialność za szkody pośrednie.  

5. Klientowi będącemu Konsumentem, rejestrującemu Konto Klienta, Sprzedający przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Klienta potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierające następujące dane:
opis usługi oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem;
dane identyfikujące Sprzedającego, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Sprzedającego, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu ze Sprzedającym i składania reklamacji;
opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
brak zobowiązania Sprzedającego do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
czasie trwania umowy oraz sposobie wypowiedzenia umowy;
możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.  
6. Sprzedający równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy w którym zawiera sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

7. Konsument, który zawarł ze Sprzedającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia zawarcia umowy. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak posłużenie się przez Konsumenta wzorem nie jest konieczne.

8. W przypadku skutecznego złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7, umowę o świadczenie usług uznaje się za niezawartą, a Sprzedający  ma obowiązek niezwłocznie usunąć Konto Klienta oraz usunąć podane przez Klienta dane osobowe, niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego traci prawo do odstąpienia od umowy. 

 

XIII.   Postanowienia końcowe

1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych serwisie Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego.

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by opisy i fotografie towarów odpowiadały ich rzeczywistym cechom, parametrom i wyglądowi. Wygląd, kolorystyka czy inne cechy towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu mogą jednak odbiegać od prezentowanych na zdjęciach i rysunkach producenta oraz opisów przekazanych przez producenta. Różnice w kolorystyce towarów widocznych w serwisie Sklepu w stosunku do ich rzeczywistych kolorów mogą wynikać z ustawień kart grafiki i parametrów urządzenia na którym Kupujący ogląda asortyment sklepu.

3. W przypadku powstania wątpliwości Kupującego w zakresie opisów, fotografii, indeksów czy kolorystyki towarów, wszelkiej pomocy i wyjaśnień udziela obsługa Sklepu.  

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.  W przypadku kiedy umowa sprzedaży została zawarta z Kupującym nie będącym Konsumentem, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  10 marca 2015 roku.

6. Pełny i aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie www.krainadrzwi.pl, w zakładce „regulamin sklepu”.

7. Sprzedający informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych, albo zmian przepisów prawa.

8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 Klienci posiadający założone konto zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wejdą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.  Informacja o zmianie regulaminu będzie zamieszczone w zakładce „regulamin sklepu” na czas nie krótszy niż 7 dni w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw nabytych przez Kupujących i nie będą miały zastosowania do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany.  

9. Językiem który jest stosowany w działalności Sklepu jest język polski. Cała korespondencja z Kupującymi jest prowadzona w języku polskim. Umowa z Kupującym jest zawierana w języku polskim

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

a. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
b. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93),
c. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

11. Wszystkie fotografie, rysunki, opisy asortymentu sklepu  jak również rozwiązania graficzne, bazy danych zastosowane w serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Sprzedającego lub są wykorzystywane przez Sprzedającego na podstawie licencji udzielonej przez uprawnione podmioty. Jakakolwiek forma korzystania z wyżej wskazanych utworów i aplikacji przez podmioty nieuprawnione jest zabroniona. Korzystanie z wyżej wskazanych utworów bez wyraźnej zgody sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich i skutkuje powstaniem określonych tam roszczeń.

12. Znaki towarowe nie należące do Sprzedającego są wykorzystywane w serwisie i opisach asortymentu Sklepu jedynie w celach informacyjnych i stanowią przedmiot uprawnień właściwych podmiotów.

13. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: biuro@krainadrzwi.pl

 

Polityka Ochrony Prywatności 

serwisu krainadrzwi.pl

1. Sklep krainadrzwi.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sklep krainadrzwi.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności sklep krainadrzwi.pl oraz Operator zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep krainadrzwi.pl oraz Operator sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem krainadrzwi.pl
 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w krainadrzwi.pl jest 8DESIGNO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Czermno-Kolonia ul. Dworska 12, 26-260 Fałków Numer NIP: 6581991098 REGON: 385956349

  • Podmiot wypełniający formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 2.1 Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, podmiot uzyskuje status Klienta. Klient (w tym osoba działająca w imieniu Klienta nie będącego Konsumentem) wypełniając formularz rejestracyjny w polu dotyczącym wyrażenia zgody:
a) na przetwarzanie danych osobowych, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) przez 8DESIGNO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Czermno-Kolonia ul. Dworska 12, 26-260 Fałków Numer NIP: 6581991098 REGON: 385956349 dalej Operator w celach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży przez krainadrzwi.pl. Dokonując tej czynności, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany/a, o tym, że administratorem danych osobowych będzie pan Tomasz Michalski oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do kontaktu z użytkownikiem, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisami krajowymi.
 
 
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, sklep krainadrzwi.pl udostępnia Operatorowi, za odrębną zgodą Klientów krainadrzwi.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w pkt. 2.1. pkt  a) powyżej uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.
Operator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
a) Nazwisko i imię;
b) Adres zamieszkania/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców);
c) Nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorców);
d) Numer telefonu;
e) Adres e-mail;
f) Numer NIP (w przypadku przedsiębiorców, na potrzeby wystawienia faktury VAT).
 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu krainadrzwi.pl oraz Operatora w zakresie krainadrzwi.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach krainadrzwi.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 
6. Klienci mogą przeglądać krainadrzwi.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w krainadrzwi.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez sklep krainadrzwi.pl oraz Operatora i za zgodą Klientów.
 
9. W przypadku uzyskania przez sklep krainadrzwi.pl lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z krainadrzwi.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, sklep krainadrzwi.pl lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 
10. Sklep krainadrzwi.pl oraz Operator zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisów krajowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy sklep krainadrzwi.pl lub Operator zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez sklep krainadrzwi.pl lub Operatora danych osobowych innemu niż sklep krainadrzwi.pl lub administratorowi danych.
 
11. Sklep krainadrzwi.pl oraz Operator zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sklep krainadrzwi.pl oraz Operator zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep krainadrzwi.pl lub Operator mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu krainadrzwi.pl lub Operatora. lub też gdy sklep krainadrzwi.pl lub Operator uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepie krainadrzwi.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  
12. Sklep krainadrzwi.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
13. Sklep krainadrzwi.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z krainadrzwi.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z krainadrzwi.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka prywatności zamieszczona na stronie.

Szanujemy Twoją prywatność!
Witamy! Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij „Zarządzaj cookies”. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia.
Zobacz więcej