Posiadasz konto?
Zaloguj się
Jesteś tu pierwszy raz?
Zarejestruj się

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

serwisu krainadrzwi.pl

1. Sklep krainadrzwi.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sklep krainadrzwi.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności sklep krainadrzwi.pl oraz Operator zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep krainadrzwi.pl oraz Operator sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem krainadrzwi.pl
 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w krainadrzwi.pl jest 8DESIGNO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Czermno-Kolonia ul. Dworska 12, 26-26- Fałków Numer NIP: 6581991098 REGON: 385956349

  • Podmiot wypełniający formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 
 
2.1 Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, podmiot uzyskuje status Klienta. Klient (w tym osoba działająca w imieniu Klienta nie będącego Konsumentem) wypełniając formularz rejestracyjny w polu dotyczącym wyrażenia zgody:

a) na przetwarzanie danych osobowych, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) przez 8DESIGNO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Czermno-Kolonia ul. Dworska 12, 26-26- Fałków Numer NIP: 6581991098 REGON: 385956349 dalej Operator w celach związanych z wykonaniem umowy sprzedaży przez krainadrzwi.pl. Dokonując tej czynności, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że został poinformowany/a, o tym, że administratorem danych osobowych będzie 8DESIGNO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do kontaktu z użytkownikiem, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisami krajowymi.
 
 
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, sklep krainadrzwi.pl udostępnia Operatorowi, za odrębną zgodą Klientów krainadrzwi.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w pkt. 2.1. pkt  a) powyżej uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.
Operator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
a) Nazwisko i imię;
b) Adres zamieszkania/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców);
c) Nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorców);
d) Numer telefonu;
e) Adres e-mail;
f) Numer NIP (w przypadku przedsiębiorców, na potrzeby wystawienia faktury VAT).
 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu krainadrzwi.pl oraz Operatora w zakresie krainadrzwi.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach krainadrzwi.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 
6. Klienci mogą przeglądać krainadrzwi.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w krainadrzwi.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez sklep krainadrzwi.pl oraz Operatora i za zgodą Klientów.
 
9. W przypadku uzyskania przez sklep krainadrzwi.pl lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z krainadrzwi.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, sklep krainadrzwi.pl lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 
10. Sklep krainadrzwi.pl oraz Operator zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz przepisów krajowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy sklep krainadrzwi.pl lub Operator zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez sklep krainadrzwi.pl lub Operatora danych osobowych innemu niż sklep krainadrzwi.pl lub administratorowi danych.
 
11. Sklep krainadrzwi.pl oraz Operator zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sklep krainadrzwi.pl oraz Operator zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep krainadrzwi.pl lub Operator mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu krainadrzwi.pl lub Operatora. lub też gdy sklep krainadrzwi.pl lub Operator uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepie krainadrzwi.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  
12. Sklep krainadrzwi.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
13. Sklep krainadrzwi.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z krainadrzwi.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z krainadrzwi.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka prywatności zamieszczona na stronie.

Szanujemy Twoją prywatność!
Witamy! Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij „Zarządzaj cookies”. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia.
Zobacz więcej