Reklamacje i zwroty

Poniżej przekazujemy podstawowe informacje dotyczące reklamacji i zwrotów towarów zakupionych w naszym Sklepie:

1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych. W przypadku kiedy przedmiotem asortymentu Sklepu jest urządzenie używane, lub niepełnowartościowe, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie sprzedawanego przedmiotu.

2. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

3. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie w przypadku, kiedy wraz z wydaniem przedmiotu Kupującemu wydano mu dokument gwarancji, albo Sprzedający w inny sposób złożył Kupującemu oświadczenie gwarancyjne, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, kiedy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu.

4. Oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa wyżej może być złożone również na stronie internetowej Sklepu oraz na trwałym nośniku, przy potwierdzeniu Konsumentowi zawarcia umowy sprzedaży oraz jej warunków.   

5. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotów kupowanych w Sklepie Sprzedającego (realizowane w trybie gwarancji jakości jak i w trybie rękojmi za wady) powinny być składane na piśmie, na adres do korespondencji podany w pkt. I regulaminu Sklepu, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: reklamacje@kon-trade.pl

6. W razie konieczności przesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego oraz ustalić termin przesłania towaru. Koszt przesłania towaru zakupionego przez Kupującego ponosi Sprzedający. Celem usprawnienia obsługi reklamacji Kupujący powinien wypełnić i dołączyć do przesyłki protokół reklamacyjny, który zostanie mu przesłany przez Sprzedającego po otrzymaniu wiadomości o reklamacji. Formularz protokołu reklamacji Sprzedający udostępnia do pobrania również w serwisie Sklepu.  W protokole reklamacyjnym należy wpisać numer faktury zakupu towaru lub paragonu fiskalnego.

7. Kupujący będący Konsumentem winien wskazać czy realizuje uprawnienie z gwarancji, czy też uprawnienie z rękojmi za wady towaru.

8. W przypadku kiedy Kupującym nie jest Konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).    

payu payu paypal rzetelna firma